Beleid persoons gegevens

Meeuwen Makrelen Loop

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Versie 1, d.d. 24 mei 2018

Stichting Meeuwen Makrelen Loop, hierna te noemen de Stichting, legt in dit document het beleid neer zoals bedoeld in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, zijnde de implementatie van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

De termen gebruikt in dit beleidsdocument zijn bedoeld overeen te komen met de definities zoals neergelegd in artikel 4 van Verordening  (EU) 2016/679.

Artikel 1
De stichting heeft tot doel het organiseren van een jaarlijks hardloopevenement genaamd Meeuwen Makrelen Loop, hierna te noemen de MML.

Artikel 2
Om de inschrijving voor de MML mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een website, http://www.mmlscheveningen.com waarop een zogenaamd Google formulier wordt gegenereerd.

Artikel 3
Het onder Artikel 2 genoemde Google formulier vraagt aan de inschrijvers de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Voornaam, achternaam en telefoonnummer van een persoon die in geval van nood van de inschrijver gecontacteerd kan worden

Artikel 4
De persoonsgegevens, zoals door de inschrijver ingevuld in het Google formulier, worden geheel automatisch verwerkt in een bestand (spreadsheet) dat automatisch wordt opgeslagen in Google Drive.

Artikel 5
De data in de in artikel 4 genoemde spreadsheet wordt niet geprofileerd of gepseudonimiseerd.

Artikel 6
De verwerkingsverantwoordelijken en tevens verwerkers van de persoonsgegevens zijn de leden van het bestuur van de Stichting.

Artikel 7
Er is geen sprake van een ontvanger of een derde, omdat de verkregen persoonsgegevens onder geen beding aan derden worden verstrekt.

Artikel 8
In het inschrijfformulier wordt opgenomen de toestemming van de inschrijver om zijn persoonsgegevens als genoemd in artikel 3 op te nemen in een bestand, dat tot één jaar na de MML zal worden opgeslagen.

Artikel 9
Het bestand als bedoeld in artikel 3 zal geen genetische of biometrische gegevens bevatten, noch gegevens over de gezondheid.

Artikel 10
Een inschrijver heeft altijd inzage in en de mogelijkheid hebben tot het corrigeren, dan wel verwijderen van zijn persoonsgegevens.

Artikel 11
Tijdens de Meeuwen Makrelen Loop worden foto’s gemaakt van de deelnemers.Deze foto’s worden in het publieke domein van het internet gepubliceerd. Met de inschrijving verklaart de deelnemer hiertegen geen bezwaar te hebben.